Geschiedenis CDSCA - OCASC

Geschiedeniscdsca_geschiedenis.jpg

Op het Koninklijk Gesticht van Mesen na, en een aantal vzw’s van de Componenten, is het collectieve en individuele sociale beleid bij Defensie in België praktisch volledig gehergroepeerd bij de CDSCA.

Het Koninklijk Gesticht van Mesen is een stichting die bij patentbrieven van 30 augustus 1776 door Keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk werd opgericht. Zoals gewenst door haar Stichteres worden de inkomsten van de Instelling bestemd voor hulp, onder de vorm van dotaties, aan de begunstigden: «families, weduwen en wezen van niet begoede militairen die in dienst stierven, invalide of ziek werden of onbekwaam op normale wijze te voorzien in het onderhoud en de opvoeding van hun kinderen .» De hulp wordt veelal verstrekt onder vorm van studiebeurzen of financiële hulp om materiële problemen te verhelpen die een impact hebben op de opvoeding van de kinderen. Aldus konden tientallen kinderen hun studies, die ze vermoedelijk bij gebrek aan financiële middelen zonder deze hulp waarschijnlijk nooit hadden kunnen doen, voortzetten en vaak met succes beëindigen. Zij worden voor het grootste gedeelte weerhouden na het voorbereidend werk dat verricht wordt door het Koninklijk Gesticht van Mesen in samenwerking met de Sociale Dienst van de CDSCA, alsook heel wat O.C.M.W.'s en schuldbemiddelaars. Aldus is zij de oudste Openbare Instelling van het land.

In 1941 werd het Hulp en Informatiebureau voor gezinnen van militairen (H.I.B.) opgericht. Dit bureau richtte zich vooral tot de individuele sociale dienstverlening terwijl de CDSCA tot eind 1998 verantwoordelijk was voor de collectieve sociale begeleiding van de rechthebbenden. De humanitaire operaties waar de Krijgsmacht aan deelneemt hebben aanleiding gegeven tot een nieuwe globale aanpak van de psychosociale steun. Het is noodzakelijk geworden om meer aandacht te besteden aan de families van de militairen die op zending zijn. De bijstand is dan ook niet alleen gericht op de militair, maar tevens op zijn leefomgeving.

Vanaf 01 Jan 99 werd per KB, het H.I.B. dan ook opgenomen in het dienstenpakket van de CDSCA.

Tussen 1945 en 1973 werden, om redenen van het bestaan van het Belgische bezettingsleger in Duitsland (BSD), een aantal organismen opgericht ten behoeve van de sociale, culturele en commerciële omkadering van de militairen en hun families zoals Familie-jeugd BSD, het Militaire Tehuis (enkel in België), de Militaire Hoofdkantine, FAMILVAC, Vrije tijd en Cultuur en de Hypotheekkas MARS. De CDSCA, opgericht in 1973, nam al deze organismen onder haar vleugels.

De Burgerlijke Sociale Dienst, een sociale vzw opgericht in 1964, had de bedoeling een specifieke steun te verlenen aan het burgerpersoneel van Defensie. De eenheidsstructuur, en de daarmee gepaard gaande afschaffing van het Burgerlijk Algemeen Bestuur (BAB), heeft geleid tot een fusie van de sociale diensten van het militair- en burgerpersoneel op 01 augustus 2006.

 
Infocom